Planontwikkeling

Nieuwbouwplan Wommels Noordoost

Nieuwbouwplan Wommels Noordoost

Opdrachtgever:Gemeente Littenseradiel

Locatie:Wommels

Jaar:

Meer informatie & foto's

't Friese Haagje Maritiem

't Friese Haagje Maritiem

Opdrachtgever:Jansma Projectontwikkeling

Locatie:Heerenveen

Jaar:

Meer informatie & foto's

Molehiem

Molehiem

Opdrachtgever:Haenes en Jansma Projectontwikkeling

Locatie:Jirnsum

Jaar:

Meer informatie & foto's

Sjaardemastraat 11,13 en 15

Sjaardemastraat 11,13 en 15

Opdrachtgever:Jansma Projectontwikkeling en Bouwbedrijf van Marrum

Locatie:Franeker

Jaar:

Meer informatie & foto's

Boskdykje: Wonen en werken

Boskdykje: Wonen en werken

Opdrachtgever:Jansma Projectontwikkeling

Locatie:Minnertsga

Jaar:

Meer informatie & foto's

Baarderbuorren: Wonen en werken

Baarderbuorren: Wonen en werken

Opdrachtgever:Gemeente Súdwest Fryslân

Locatie:Arum

Jaar:

Meer informatie & foto's

Bedrijventerrein Oostpoort 2

Bedrijventerrein Oostpoort 2

Opdrachtgever:Oostpoort Harlingen BV

Locatie:Harlingen

Jaar:

Meer informatie & foto's

De Boech Zuid

De Boech Zuid

Opdrachtgever:Gemeente Menaldumadeel

Locatie:Menaldum

Jaar:

Meer informatie & foto's