skip to Main Content

In de bouwsector wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaam ondernemen.

Jansma Drachten B.V. wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren door een goed CO2-beleid te ontwikkelen. Om hier richting aan te geven en dit beter zichtbaar te maken, neemt Jansma Drachten deel aan de CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder 3.0

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Doormiddel van dit instrument willen ze bedrijven stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Sinds maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het beheer en eigenaarschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen. Hierdoor is de ladder ook toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en sectoren.

Het doel van de ladder is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Denk hierbij aan energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
De CO2-prestatieladder kent 6 niveaus opklimmend van 0 naar 5. Hoe hoger het niveau waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project. Bij de beoordeling voor het CO2-certificaat wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken:

Een onderdeel van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de CO2uitstoot. Elk half jaar publiceren wij de gegevens. Onderstaand vindt u de betreffende gegevens vanaf het nieuwe basisjaar 2015.

Grafiek COuitstoot scope 1 & 2 basisjaar 2015

Grafiek CO2 uitstoot 1 & 2 2018 – BASISJAAR

4.A.1
Er dient inzicht in de meest materiële scope 3 emissies te worden verkregen. Hiertoe heeft Jansma een analyse gedaan van een aantal representatieve projecten en resultaten hiervan in een rapport verwerkt. De ketenanalyses kan op de volgende website worden ingezien:

Op basis van het inzicht in onze uitstootcijfers wordt gekeken naar mogelijke reducties. Dit heeft geresulteerd in een aantal reductiedoelstellingen. Vanaf 2018 zijn deze reductiedoelstelling opgenomen in het emissie-inventaris rapport, zoals opgenomen onder A (Inzicht). Concreet zijn de reductiedoelstellingen van Jansma Drachten voor 2019 ‘het verminderen van het aantal gereden kilometers van bedrijfswagens m.b.v. betere personeelsplanning’ & het gebruik van Blauwe Diesel / HVO Diesel in plaats van gewone Diesel voor het materieel (een besparing van ca. 90% aan CO2-emissie per gebruikte Liter Diesel).

De voortgang van de CO2-reductie zal halfjaarlijks worden gerapporteerd. De doelstellingen en hieruit volgende maatregelen zullen zo nodig worden bijgesteld.

3.B.1 + 2 / 4.B.1+2. / 5.B.1.

Oudere energieactieplannen

2018 Energieplan vOkt 2018-1

2017 Energie actieplan vNov 2017-1
2017 Energieplan vJuni 2017-2

Heeft u ideeën, voorstellen en/of suggesties voor CO2-reductie?
Alle ideeën voor energiebesparing zijn van harte welkom.
Mail ze naar info@jansma.biz

Jansma Drachten B.V. communiceert met in- en externe doelgroepen over het CO2-beleid.

3.C.1
Voor emissieinventaris zie A inzicht, 3.A.1
Voor reductiedoelstellingen zie B reductie, 3.B.1 + 2 en 4.B.1
3.C.2

Asfalt Kennis Centrum (AKC)
De doelstelling van dit initiatief is het verzamelen en verspreiden van kennis t.a.v. CO2-neutraal produceren en verwerken van Asfalt.
Dit initiatief wordt mede geïnitieerd door 11 andere certificaathouders van de CO2-prestatieladder.

Hoewel de website van het AKC (www.asfaltkenniscentrum.nl) niet actueel gehouden wordt, is men wel bezig met vernieuwingen in het asfalt-proces. Met name het verduurzamen van asfalt, het hergebruiken van asfalt én het gebruiken van plantaardig grondstoffen in bijvoorbeeld Bitumen.

Jansma Drachten neemt hierin actief deel in de vorm van acties/initiatieven met bepaalde typen asfalt.

Bekijk hier Doe Maar Duurzaam op RTL 7 uit 2018 – Asfalt Kennis Centrum 

Bouwcirculair – Asfaltketen Noord Nederland

BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair asfalt. Het organiseert bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de asfaltketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van asfalt.
Kijk hier voor de leden in Noord Nederland. 

Back To Top