skip to Main Content

Duurzaam ondernemen wordt steeds relevanter.

Jansma Drachten B.V. helpt hier aan mee door een goed CO2-beleid te voeren. Om hier richting aan te geven en dit beter zichtbaar te maken, neemt Jansma Drachten al sinds 2011 deel aan de CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder 3.1

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Door middel van dit instrument willen ze bedrijven stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl) heeft het beheer en eigenaarschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen.

Het doel van de ladder is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Denk hierbij aan energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
KIWA toetst jaarlijks of Jansma Drachten aan de eisen van de CO2-Prestatieladder heeft voldaan.
De CO2-prestatieladder kent 6 niveaus opklimmend van 0 naar 5. Hoe hoger het niveau waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe bewuster men bezig is met het CO2-beleid. Jansma Drachten heeft inmiddels het hoogste niveau (niveau 5) behaalt. Bij de beoordeling wordt vanuit vier invalshoeken gekeken:

Een onderdeel van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de CO2uitstoot. Elk half jaar publiceren wij de gegevens. Onderstaand vindt u de betreffende gegevens vanaf het nieuwe basisjaar 2018. Het basisjaar is t.o.v. 2011 aangepast, omdat de hedendaagse organisatie niet meer te vergelijken is met de organisatie zoals die was in 2011.

Grafiek CO2 uitstoot 1 & 2 2018 – BASISJAAR

4.A.1
Er dient inzicht in de meest materiële scope 3 emissies te worden verkregen. Hiertoe heeft Jansma een analyse gedaan van een aantal representatieve projecten en resultaten hiervan in een rapport verwerkt. De ketenanalyses kan op de volgende website worden ingezien:

Een onderdeel van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de CO2uitstoot. Elk half jaar publiceren wij de gegevens. Onderstaand vindt u de betreffende gegevens vanaf het nieuwe basisjaar 2018. Het basisjaar is t.o.v. 2011 aangepast, omdat de hedendaagse organisatie niet meer te vergelijken is met de organisatie zoals die was in 2011.

Grafiek CO2 uitstoot 1 & 2 2018 – BASISJAAR

4.A.1
Er dient inzicht in de meest materiële scope 3 emissies te worden verkregen. Hiertoe heeft Jansma een analyse gedaan van een aantal representatieve projecten en resultaten hiervan in een rapport verwerkt. De ketenanalyses kan op de volgende website worden ingezien:

Op basis van het inzicht in onze uitstootcijfers wordt gekeken naar mogelijke reducties. Dit heeft geresulteerd in een aantal reductiedoelstellingen. Vanaf 2018 zijn deze reductiedoelstelling opgenomen in het emissie-inventaris rapport, zoals opgenomen onder A (Inzicht). Concreet zijn de reductiedoelstellingen van Jansma Drachten voor 2020 ‘het verminderen van het aantal gereden kilometers van bedrijfswagens m.b.v. betere personeelsplanning en thuiswerken’ & het gebruik van Blauwe Diesel / HVO Diesel in plaats van gewone Diesel voor het materieel (een besparing van ca. 90% aan CO2-emissie per gebruikte Liter Diesel).

De voortgang van de CO2-reductie zal halfjaarlijks worden gerapporteerd. De doelstellingen en hieruit volgende maatregelen zullen zo nodig worden bijgesteld.

3.B.1 + 2 / 4.B.1+2. / 5.B.1.

Heeft u ideeën, voorstellen en/of suggesties voor CO2-reductie?
Alle ideeën voor energiebesparing zijn van harte welkom.
Mail ze naar info@jansma.biz

Jansma Drachten B.V. communiceert met in- en externe doelgroepen over het CO2-beleid.

3.C.1
Voor emissieinventaris zie A inzicht, 3.A.1
Voor reductiedoelstellingen zie B reductie, 3.B.1 + 2 en 4.B.1
3.C.2

Asfalt Kennis Centrum (AKC)
De doelstelling van dit initiatief is het verzamelen en verspreiden van kennis t.a.v. CO2-neutraal produceren en verwerken van Asfalt.
Dit initiatief wordt mede geïnitieerd door 11 andere certificaathouders van de CO2-prestatieladder.

Hoewel de website van het AKC (www.asfaltkenniscentrum.nl) niet actueel gehouden wordt, is men wel bezig met vernieuwingen in het asfalt-proces. Met name het verduurzamen van asfalt, het hergebruiken van asfalt én het gebruiken van plantaardig grondstoffen in bijvoorbeeld Bitumen.

Jansma Drachten neemt hierin actief deel in de vorm van acties/initiatieven met bepaalde typen asfalt.

Bekijk hier Doe Maar Duurzaam op RTL 7 uit 2018 – Asfalt Kennis Centrum 

Bouwcirculair – Asfaltketen Noord Nederland

BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair asfalt. Het organiseert bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de asfaltketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van asfalt.
Kijk hier voor de leden in Noord Nederland. 

Back To Top