skip to Main Content
Bodemsanering Grou
Bodemsanering Grou
Bodemsanering GrouBodemsanering Grou

Saneren en bouwrijp maken Minne Finne

Opdrachtgever: Grouster Vastgoed Maatschappij B.V.
Locatie:
Minne Finne, Grou
Tijdsbestek:
 juni 2018 – augustus 2018

 

In de dorpskern van Grou, aan het Pikmeer, zijn 15 vrije bouwkavels aan de Minne Finne gerealiseerd. Op deze percelen is (rest) verontreiniging aangetroffen. Om de woningbouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben we deze grond gesaneerd.

Uit ons onderzoek bleek dat bij de nabijgelegen locatie in 1999 een bodemsanering heeft plaatsgevonden. In totaal is toen 16.509 ton verontreinigde grond afgevoerd naar erkende verwerkers. In een groot aantal vakken onder de leeflaag is een restverontreiniging achtergebleven. Deze is destijds keurig afgedekt met een scheidingsdoek en daarop een meter schone grond.

Ons recente bodemonderzoek wees uit dat het over het algemeen licht tot matige verontreiniging met zware metalen, minerale olie, PCB’s en PAK’s betrof. Een tweetal deellocaties vroegen extra aandacht omdat daar licht verhoogde waarden en sterk verontreinigde delen zijn aangetroffen. Hiervoor hebben we destijds extra maatregelen genomen, waaronder een BUS melding.
Een BUS melding staat voor Besluit Uniforme Saneringen en bestaat uit een versimpelde procedure om makkelijk en snel het bevoegd gezag te informeren over de voorgenomen bodemsanering.

De verontreinigde grond is ontgraven, opgeslagen in een tijdelijk depot ter plaatse en afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie aan de Tussendiepen in Drachten. In enkele situaties is de grond niet afgevoerd maar teruggeplaatst.

De aanpak van de sanering was erop ingericht om de rioleringswerkzaamheden en/of de werkzaamheden met betrekking tot de kabels en de leidingen verantwoord te kunnen uitvoeren. Er is daarom gegraven tot circa 1.5 meter.

Back To Top