skip to Main Content
Bodemsanering Grou
Bodemsanering Grou
Bodemsanering Grou
Bodemsanering Grou Bodemsanering Grou

Sanering aan het Pikmeer

In de dorpskern van Grou, aan het Pikmeer, worden 15 vrije bouwkavels aan de Minne Finne gerealiseerd. Op deze percelen is (rest) verontreiniging aangetroffen. Om de woningbouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren dient deze grond te worden gesaneerd.

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de nabijgelegen locatie in 1999 een bodemsanering heeft plaatsgevonden. In totaal is toen 16.509 ton verontreinigde grond afgevoerd naar erkende verwerkers. In een groot aantal vakken onder de leeflaag is een restverontreiniging achtergebleven, deze wordt gesaneerd door Jansma. Destijds is de verontreiniging wel keurig afgedekt met een scheidingsdoek en daarop een meter schone grond.

Ons recente bodemonderzoek wijst uit dat het over het algemeen licht tot matige verontreiniging met zware metalen, minerale olie, PCB’s en PAK’s betreft. Een tweetal deellocaties vragen extra aandacht waar licht verhoogde waarden en sterk verontreinigde delen zijn aangetroffen. Extra maatregelen zijn van toepassing waaronder een BUS melding.
Een BUS melding staat voor Besluit Uniforme Saneringen en bestaat uit een versimpelde procedure om makkelijk en snel het bevoegd gezag te informeren over de voorgenomen bodemsanering.

De verontreinigde grond wordt ontgraven, opgeslagen in een tijdelijk depot ter plaatse en afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie aan de Tussendiepen in Drachten. In enkele situaties wordt de grond niet afgevoerd maar teruggeplaatst.

De aanpak van de sanering is erop ingericht om de rioleringswerkzaamheden en/of de werkzaamheden met betrekking tot de kabels en de leidingen verantwoord te kunnen uitvoeren. Er wordt daarom gegraven tot circa 1.5 meter.

Op 14 juni is gestart met de werkzaamheden.

Back To Top