skip to Main Content

Bodemsanering is vaak een ondoorzichtige materie. Dit komt door de verschillen in verontreiniging in grond, grondwater en waterbodem, verschillende oorzaken én het grote aantal procedures. Toch ontkomt u niet aan een bodemonderzoek bij een bouwaanvraag of bij funderingsherstel. De afdeling Milieu en aangesloten bedrijfspartners van Jansma Drachten verzorgen dit gehele traject. Hierdoor kunnen we de kosten van het bodemonderzoek relatief laag houden.

Onze milieuafdeling werkt met name in Friesland en Groningen. Onze dlp-ers die werken met verontreinigende bodem voldoen aan de nieuwste CROW 400 eisen. Zij 1. verrichten het bodemonderzoek, 2. stellen saneringsplannen op en 3. voeren saneringen uit. Tevens kunnen we licht verontreinigde baggerspecie en grond ontvangen op onze grondbank (BRL 9335 gecertificeerd) aan de Tussendiepen in Drachten. Daarnaast kunnen we het verwerken in ons baggerdepot Eastersanding in Drachten.

Welke inzichten levert het Jansma Drachten bodemonderzoek u op?

  • De geschiktheid van de bodem voor uw bouwproject inclusief advies
  • De verschillende bodemsoorten op uw locatie en waar deze zich bevinden
  • Uw bodem is onderzocht op aanwezige vervuiling en op organisch stof- en lutumgehalte en het effect van deze feiten op uw bouwproject
  • De informatie die benodigd is om technische en veiligheidsinformatierapporten samen te stellen ter ondersteuning van bouwvergunning
  • Nauwkeurige resultaten en de ontwikkeling van de bodem tijdens het bouwproject voor maximale kwaliteit en veiligheid.

Wanneer is bodemonderzoek nodig?

Wanneer er ergens gebouwd moet worden, wanneer er bouwstoffen moeten worden gewonnen, wanneer er infrastructurele werken moeten worden aangelegd of bijvoorbeeld wanneer een bodem bouwrijp gemaakt moet worden is bodemonderzoek nodig. Dit zijn enkele voorbeelden van situaties waarin een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Specialisaties

Jansma Drachten is niet alleen een allround aannemer in de infra- en bouwsector, maar ook gespecialiseerd en erkend in het verrichten van:

  • Bodem- en waterbodemonderzoeken en partijkeuringen (BRL 1000 en 2000)
  • Bodem-, grondwater- en waterbodemsaneringen (BRL 7000)
  • Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL 6000)
  • Tanksaneringen

Kortom, wij verzorgen het gehele traject: van onderzoek en keuring tot en met de sanering en de afvoer van overtollige (verontreinigde-) grond en baggerspecie.

Onze specialisten begeleiden en adviseren u graag.

Baggerwerk

Bagger

Verwerking grond- en baggerspecie Eastersanding
De acceptatie en verwerking van grond en baggerspecie vindt plaats op basis van het Besluit Bodemkwaliteit en het gebiedsspecifiek beleid van Wetterskip Fryslân.
De zandwinput is gelegen aan De Steven in Drachten en is zowel per as als per schip goed bereikbaar. Transport over de weg kunnen we bovendien verzorgen via onze bedrijfspartner Jatra

De totale capaciteit bedraagt circa 3.000.000 m3. Baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse AW, A en deels B alsmede grond die voldoet aan kwaliteitsklasse vrij toepasbaar, wonen en deels industrie komen in aanmerking voor verwerking.

Kwaliteitskeuring

Voorafgaand aan de verwerking dient zowel de kwaliteit van de baggerspecie als van de grond vastgesteld te zijn. De kwaliteit van de baggerspecie wordt bepaald conform de BRL 2000 protocol 2003 en de NEN 5720. De kwaliteit van de grond bepalen we door middel van een partijkeuring BRL 1000 protocol 1001 conform het Besluit bodemkwaliteit.

Wat kunnen we voor u doen?
Onze milieuafdeling staat klaar voor integrale projecten binnen de infra en bouw, maar ook voor losstaande opdrachten.

Back To Top