skip to Main Content

Herinrichting Noord- en Zuidkade en aanleg rotonde te Drachten

Ring Zuid A7 Groningen

Aanpak Ring Zuid (A7) Groningen

Saneren en bouwrijp maken Minne Finne

Variabel Onderhoud Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Toegangsweg Landbouwmuseum

Verharding toegangsweg Landbouwmuseum

HOV leek

Verbetering busverbinding tussen Groningen en Leek

Aanleg bypass Hurdegaryp

Werpsterhoek Infrastructuur

Infrastructuur Werpsterhoek Leeuwarden

Windketels rioolgemalen

Vervangen windketels rioolgemalen Zuid-Friesland

Sanering Volmawei Grou

Sanering en herinrichting Volmaweg

Werkzaamheden Halbertsmaplein

Herinrichting Halbertsmaplein Grou

Rondweg Hemelum

Nieuwe rondweg Hemelum

Renovatie Ryslânsbrêge

Renovatie Ryslânsbrêge Dokkum

Herinrichting Steenhouwerstraat Harlingen

Herinrichting Spoorstrjitte Deinum

Onderhoud kunstwerken Gemeente Leeuwarden

Herinrichting Jelsumerstraat

Riolering John F. Kennedylaan

DDFK gemeenten asfaltonderhoud

Fundering klaar voor de betonstort

Ruimtes voor analyzers rioolwaterzuiveringen

Tzienserbuorren N354

Groot onderhoud N354 Tzienserbuorren – Dearsum

Reconstructie van Halvemaanspoortbrug

Reconstructie en riolering Hoogstraat

Stuw Hijum

bouwkosten

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Herinrichting Haadwei

Onderhoud N981 Kornhorn – Opende

Paden Prinsentuin

Nieuwbouw gemaal Lytse Brekken

Reconstructie kruispunt Winsum

Reconstructie Veerdam Ameland

Mesurierbrug Almere

Centrale As, Noord 1

Reconstructie De Lier, De Steven, De Meerpaal

Ring Noord en Oost Groningen

Nieuwbouw Brug Tzummarumvaart

Ovonde Wjelsryp

Herstel kademuur Balkgat

Renovatie kademuren Koornmarkt

Fiets- en sloepen onderdoorgang Drachtsterweg thv Wiarda

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Drie verkeersbruggen Hofjes

Aanleg fietspad Langdeel

Vervangen Spaltenbrêge

Herstel kademuren Kleine der A

Reconstructie Gerkesklooster/ Stroobos

Slibindikker

Rotondes en carpoolvoorziening N358

Inrichten park Joost van den Vondelstraat

Herinrichting Torenstraat

Herinrichting Lawei e.o.

Onderhoud wegen Seinpôlle Grou

Betonwerk sluis en onderdoorgang

Reconstructie Achter de Hoven

Gemaal de Putten

Voorbelasting Wiarda fase 1B

Westelijke invalsweg Leeuwarden

N384 Froonackerdyk 2e fase

Renovatie van Panhuysbrug

Vervanging brug Sparjebird

Fietstunnel Húns Leons in de N359

Asfaltonderhoud Het Bildt

Elementen verharding het Bildt

Vervangen riolering Fonteinslanden

Maatregelen Harddraversweg 30km/uur

Asfaltverharding nieuwbouw Telecom Service Groep

Bodemsanering Vlieland

Renovatie brug Rogsloot Warten

Reconstructie Robijn

Reconstructie Klipperstraat e.a. Harlingen

Noodoverstort kop haven Drachten

Reconstructie winkelcentrum fase 2

Asfaltonderhoud gemeente Tytsjerksteradiel

Bouwrijp maken De Wetterpôlle

Bouw- en woonrijp maken winkelcentrum Tramstation Franeker

Asfaltonderhoud Franekeradeel

Kleinschalig asfaltonderhoud prov. wegen

Reconstructie de Spiker en Babingaweg

Duiker en kruispunt Achlumerdijk

Reconstructie Kooiweg Buren

Kleinschalig onderhoud Leeuwarden

Brug Aldegeasterdyk

Vervangen opmaling Gorredijk

Verbetering borggrachten Nienoord

Kunstwerken Drachtstervaart

Aanleg brug Skalsumerfeart

Insteekwegen Baarderadeel

Bouw- en woonrijp maken Nieuw Vossepark

Waterslag II

Riolering industrieweg Harlingen (fase 4)

Herinrichting Buorren Lekkum

3e fase rondweg Franeker

Bouwrijp maken Newtonpark 4 fase 2

Bouwrijp maken Havendiken

Vervangen van gemaal Rijsterpolder

Deelsanering paal 11 Ameland

Woonrijp maken plan Nesserdijk

Reconstructie N928 Balk – Woudsend

Inrichten zomerpolder Franeker-Zuid

Reconstructie Sewei Oost Joure

Herinrichting N354 kom Dearsum

Brug bedrijvenpark A7-Noord

Nieuwbouw nevenvestiging Jansma Drachten

Nieuwbouw gemaal Haskerfjild en Leppedyk

Aanpassen kruispunt N359 Workum

Grootschalig asfaltonderhoud Leeuwarden

Herinrichting Edelstenenwijk

Baggerwerkzaamheden Natura-2000 gebied en aanleg bûtlân Sierdswiel

Back To Top