skip to Main Content

Bushaltes Julianalaan Leeuwarden

Asfalteren De Skieding 2019 wals, asfaltmachine asfaltspreidmachine

Groot onderhoud wegen gemeente Smallingerland

Verkeersdrempels Schwartzenberghlaan Drachten

Onderhoud Vogelzangweg te Rottum

Herinrichting kruispunt Huisterheide-Langwarderdijk

kanaalweg fase 1 Leeuwarden 2019 Jansma Drachten -1

Asfaltonderhoud Leeuwarden

RWZI heerenveen drone Google Maps juli 2022 Jansma Drachten

Renovatie RWZI Heerenveen

RWZI Bolsward Jansma Drachten BV overzicht mei 2022

Renovatie RWZI Bolsward

Rioolvervanging Oudeweg te Drachten

Rioolvervanging H.J. Kooistrawei Wergea

Herinrichting fietspad Oostergoweg fase 2 te Leeuwarden

Asfaltonderhoud gemeente Waadhoeke

Uitbreiding parkeerterrein ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten

Aanleg zebrapad Burgemeester Wuiteweg in Drachten

Herinrichting parkwijk De Singels te Drachten

Upgrade kruispunt Helperzoom/Helperweg/Helper Brink

Franeker bouwrijp maken Rietlanden Jansma Drachten BV Januari 2022 -8

Bouwrijp maken Elfstedenwijk te Franeker

Vervangen kade Hofstrjitte en kade en steigers Pieldyk

Bouw fundatie luchtvaartradardetectie Windpark Fryslân

Rioolrenovatie Meersweg fase 2 en Waachshaven

Overlagen fietspaden Noordzeeduinen Vlieland

Voorbelasting en grondwerk Middelsee

Onderhoud Friese veerhavens aan de Waddenzee

Vervangen riolering Vogelzang in Drachten

Bouw twee bruggen Blitsaerd – Oost Leeuwarden

Asfalt Ayttadyk te Swichum

Aanleg fietspad met drie fietsbruggen in De Zuidlanden, Leeuwarden

Aanleg persleiding Waterslag 3: Siersteenlaan in Groningen

Diverse werkzaamheden Jaagpad te Groningen

Renovatie gemalen ruilverkaveling Koudum en rioolgemaal Schalsum

Reconstructie en bouw van een brug in de Trekweg naar Onderdendam in Winsum (Groningen)

Bouw twee compartimenteringsstuwen Hoendiep en Lettelberterdiep

Bouwrijp maken windpark Nij Hiddum-Houw

Aanleg persleiding Schiermonnikoog

RWZI Terschelling, toevoergoot, selector, afdekking, trappen en containers

Aanleg doorfietsroute Buorren in Wytgaard

Kadevervanging en kaderenovatie aan De Luts te Balk

Rioolrenovatie aan de Meersweg en 1e Oosterveldstraat te Grou

Bouwrijp maken woonwijk Middelsee fase 1 te Leeuwarden

Fietspad Leechlân 2e fase – Greate Kritewei Warten

Drachten eibertsbek riolering mei 2020 -2

Rioleringswerkzaamheden Eibertsbek te Drachten

Brug wiarda Jansma Drachten maart 2021

Bouw drie bruggen in Wiarda, Leeuwarden

Fietsroute Reduzum – Wytgaard

rood-zwart-asfalt-wals-walsen-leeuwarden-tjerkhiddesstraat

Fietsstraat Tjerk Hiddesstraat te Leeuwarden

Woonark_woonboot_Grou_Renovatie_2

Renovatie woonark te Grou

Bouwrijp_maken_Wommels_ljurk_noordoost

Woonrijp maken Ljurk Wommels

oplaadpunt_elektrische_bus_Hoogkerk_groningen_jansma_december_2019_1

Realiseren elektrisch oplaadpunt voor bussen bij P+R Hoogkerk

Parkeerterrein_noorderend_Drachten_Jansma_2020-

Aanleg parkeerterrein + plaatsen hekwerk bij Politiebureau Drachten

riolering_claerkamp_smallingerland_gescheiden_riolering

Aanleg gescheiden riolering Claerkamp Drachten

Plaatsen Hekwerk Gerkesklooster juni 2020

Verbouwing rioolgemaal Gerkesklooster

De Skieding, N358

Fietspad-Sanjesfertier-Feanwalden-De-Sanjes-Boppewei-asfalteren

Aanleg fietspad Sanjes Fertier

Groot onderhoud asfalt Noardeast-Fryslân

Aansluiting Overijsselselaan op de Brédyk te Leeuwarden

Situatie-vooraf-op-de-Kanaalweg-te-leeuwarden

Verhogen drempels Kanaalweg Leeuwarden

Baggerwerkzaamheden en herinrichting wijkpark De Trisken

Ijzervlechten_RWZI_harlingen_December_2019_Jansma

Renovatie Rioolwaterzuiveringsinstallatie Harlingen

Fietsenstalling-Lemmer-uitbreiding-zomer-2019

Uitbreiding fietsenstalling busstation Lemmer

Aan_het_water_asfalteren_vaart_kanaal_zomer_laaghangende_bomen_asfaltspreidmachine_wals_bandenwals_en_kipper_AVJR

Asfaltonderhoud N917 Waskemeer-Haulerwijk

Asfalteren_In_schettens

Asfaltonderhoud Súdwest-Fryslân

Rotonde Planetenlaan Leeuwarden

Herinrichting Planetenlaan Leeuwarden

aanleggen_toegangsweg_Landbouwmuseum_te_Leeuwarden-uitzetten_piket_meten_op_gps

Aanbrengen riolering Landbouwmuseum

Engelse_Park_bouwrijp_maken_Groningen

BRM / WRM Engelse Park Groningen

Rioolrenovatie_Drachtsterweg_Grou_grondwerk_riool

Rioolrenovatie Drachtsterweg e.o. Grou

Riolering-derien-drachten-kraan-juni2019

Vervangen rioleringsstelsel De Rien Drachten

Illustratie_nieuwbouw_woonhuis_grou_aan_het_water_glas_uitzicht_aan_Minne_Finne

Bouw vrijstaande woning familie Kuperus

brug-DeLuwte-Drachten-Drachtstervaart-beton

Brug Drachtstervaart, de Luwte 2

Brugwachtershuisje

Bouwen brugwachtershuisje Hooidamsbrug

Buizen_Rohel_riolering_aanbrengen_vakantiepark_grondwerker_grond_GWW

Vervangen riolering Rohel

Zuurbestendig_asfalt_voor_boeren_asfaltverharding_erf_sleufsilo

Asfalt voor de landbouw

Grootschalig Wegenonderhoud gemeente Leeuwarden: Koarnjum, Leeuwarden en Wirdum

Rotonde Planetenlaan Leeuwarden

Aanleg rotonde Planetenlaan Leeuwarden

Herinrichting Noord- en Zuidkade en aanleg rotonde te Drachten

Ring Zuid A7 Groningen

Aanpak Ring Zuid (A7) Groningen

Saneren en bouwrijp maken Minne Finne

VOLD onderhoud Farmsum

Variabel Onderhoud Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Toegangsweg Landbouwmuseum

Verharding toegangsweg Landbouwmuseum

HOV leek

Verbetering busverbinding tussen Groningen en Leek

Aanleg bypass Hurdegaryp

Werpsterhoek Infrastructuur

Infrastructuur Werpsterhoek Leeuwarden

Windketels rioolgemalen

Vervangen windketels rioolgemalen Zuid-Friesland

Sanering Volmawei Grou

Sanering en herinrichting Volmaweg

Werkzaamheden Halbertsmaplein

Herinrichting Halbertsmaplein Grou

Rondweg Hemelum

Nieuwe rondweg Hemelum

Renovatie Ryslânsbrêge

Renovatie Ryslânsbrêge Dokkum

Herinrichting Steenhouwerstraat Harlingen

Herinrichting Spoorstrjitte Deinum

Onderhoud kunstwerken Gemeente Leeuwarden

Herinrichting Jelsumerstraat

Riolering John F. Kennedylaan

DDFK gemeenten asfaltonderhoud

Fundering klaar voor de betonstort

Ruimtes voor analyzers rioolwaterzuiveringen

Tzienserbuorren N354

Groot onderhoud N354 Tzienserbuorren – Dearsum

Reconstructie van Halvemaanspoortbrug

Reconstructie en riolering Hoogstraat

Stuw Hijum

Eindresultaat-gemaal-vijfhuizen-de-heining-Marrum-in-betonbouw-beton-zeedijk

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Herinrichting Haadwei

Onderhoud N981 Kornhorn – Opende

Paden Prinsentuin

Nieuwbouw gemaal Lytse Brekken

Reconstructie kruispunt Winsum

Reconstructie Veerdam Ameland

Aanleg carpoolvoorziening Workum N359

Mesurierbrug Almere

Centrale As, Noord 1

Reconstructie De Lier, De Steven, De Meerpaal

Ring Noord en Oost Groningen

Nieuwbouw Brug Tzummarumervaart

Ovonde Wjelsryp

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Back To Top